Home > #Hoofdnieuws > Duivelsbergcircuit: wat brengt de toekomst?

Duivelsbergcircuit: wat brengt de toekomst?

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.72″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

Het seizoensbegin nadert met rasse schreden wat het Belgisch Kampioenschap Rallycross betreft. Deze keer niet naar gewoonte op het Duivelsbergcircuit te Maasmechelen maar eind februari op het Circuit Jules Tacheny te Mettet. Met 7 wedstrijden verdeeld over 5 circuits oogt het BK gevarieerder dan ooit. Met drie Belgische circuits, met name het Glossocircuit te Arendonk, Circuit Jules Tacheny en last but not least het Duivelsbergcircuit.

Drie circuits in België, dat is geleden van het seizoen 1995. Toen was er naast het Glossocircuit en het Duivelsbergcircuit ook nog … het Mandescircuit te Ingelmunster. Dat werd gesloten en raakte nooit meer opnieuw in gebruik voor rallycross. Maar hoe lang blijft dit sprookje duren? Reeds langer wordt er in de wandelgangen gespeculeerd over de vergunning van het Duivelsbergcircuit. Er bestaan enkele documenten met niet mis te verstane passages. Of wat dacht u hiervan?

Volgens het dossier “Heel de Hoge Kempen” van “Ruimte Vlaanderen” ligt het huidig circuit op het gewestplan in een zone voor dagrecreatie en is dus zone-eigen maar wel storend. De omliggende bestemmingen zijn uitsluitend natuurgebied. Het nabijgelegen recreatiedomein Kikmolen heeft eveneens een recreatieve bestemming (al ligt dit ligt buiten het NPHK) en alle op het gewestplan aangeduide ontginningsgebieden rond de Kikbeekvallei zijn intussen ingericht als natuurgebied.
Gezien de ligging en de kwetsbaarheid van het gebied kan hier alleen maar “Natuur” komen als nieuwe bestemming’, wordt er in het rapport vermeld. ‘De erfpachtovereenkomst van de Belgische Rallycrossvereniging met de gemeente Maasmechelen en de milieuvergunning zijn geldig tot 2019 maar er wordt naar gestreefd om het rallycrossgebeuren eerder te verhuizen.

Duivelsbergcircuit: zone-eigen maar… storend
(dossier ‘Heel de Hoge Kempen’)

Dat klinkt allemaal nog redelijk, maar even verder stoten we op een passage die de gemoedsrust wat kan verstoren: de bevoegdheid voor het RUP Duivelsberg zou namelijk niet bij de gemeente liggen omdat het een lawaaisport is! Voor lawaaisporten is de provincie bevoegd… En dan wordt het ietwat ingewikkeld en veel troebeler. “Maar dit heeft dan alleen betrekking als er een nieuwe locatie gevonden wordt waarbij dan de bestaande locatie zou kunnen geschrapt worden. Als de provincie geen oplossing vindt, moet het Vlaams Gewest in functie van haar bevoegdheid om grote natuurgebieden beter te beschermen (beleid SPZ en IHD), de huidige locatie van de Duivelsberg eenzijdig kunnen herbestemmen naar natuurgebied.” Het projectbureau van het Nationaal Park wil vooral vermijden dat op de bestaande locatie Duivelsberg na 2018 nog een vergunning kan verleend worden en daarom werd een protocollaire overeenkomst voorzien met als doel te vermijden dat na het verstrijken van de bestaande vergunning er een nieuwe vergunning wordt verleend.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.0.72″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid” background_color=”rgba(214,214,214,0.98)”]

Een sprankeltje hoop?

Een recenter rapport van 2017 vinden we op de website voor Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed (rwo). In het Voorontwerp RUP over de “Enclaves Hoge Kempen” (waartoe ook de Duivelsberg hoort) laat men geen twijfel bestaan over de toekomst: het voorontwerp RUP voorziet in een herbestemming van het rallycrosscircuit Duivelsberg van dagrecreatie naar natuurgebied. De toelichtingsnota verduidelijkt: ‘Het terrein is eigendom van de gemeente Maasmechelen. De rallycrossvereniging heeft het gebied in concessie tot eind 2019, wat ook het ogenblik is dat de huidige milieuvergunning verstrijkt. Een hervergunning van het terrein is niet aangewezen gezien de ligging in habitatrichtlijngebied. Na het verlopen van de huidige milieuvergunningen dient het terrein gesaneerd te worden in functie van het herstel van de open ruimte.’

Is er dan geen licht aan het einde van de tunnel? Misschien wel want de adviesraad stelt in zijn rapport duidelijk dat “… dat er geen werk is gemaakt van een volwaardig alternatief voor de herlokalisatie van het rallycrosscircuit Duivelsberg. Voorliggend voorontwerp RUP is aldus niet consequent met hogergenoemde beslissing aangezien enkel voorzien wordt in de schrapping van de bestemming zonder dat een volwaardig alternatief voorligt. SARO is van oordeel dat de Vlaamse overheid een volwaardig alternatief dient uit te werken voor de herlokalisatie van het rallycrosscircuit Duivelsberg, conform de engagementen in het Masterplan ‘Nationaal Park Hoge Kempen 2002’. Indien de Vlaamse overheid van oordeel is dat er in Vlaanderen geen ruimte is voor dergelijk circuit, moet hierover een duidelijk standpunt worden ingenomen.”

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.0.72″ background_color=”rgba(206,78,78,0.98)” background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

De politiek als redding?

We wendden ons dan maar rechtstreeks tot de betrokken politici, bij het kabinet van Ludwig Vandenhove (provincie Limburg), de sp.a ‘er die bij een werkbezoek deze zomer aan de GP van de Duivelsberg nog stelde dat “de gemeente Maasmechelen in haar advies had gesteld dat een uitdoofscenario niet bespreekbaar is zonder een herlocalisatie van het terrein.” Maar tegelijk moest hij toen ook toegeven dat “Er in Limburg verschillende alternatieve locaties onderzocht werden in het verleden, maar geen enkele locatie gevonden werd die geschikt is en die voldoende maatschappelijk draagvlak heeft.

Nu, januari 2018, verkregen we van de heer Vandenhove de volgende verduidelijking: “De milieuvergunning van het circuit Duivelsberg vervalt op 21 oktober 2019. Op dit moment zijn er geen alternatieven voor herlokalisering. In het verleden zijn er door het provinciebestuur verschillende pistes onderzocht maar geen enkele heeft kunnen leiden tot een oplossing om het circuit te herlokaliseren. De Vlaamse regering keurde op vrijdag 29 december 2017 een Conceptnota ‘Zoektocht naar motorcrossterreinen’ goed en stuurt haar werkwijze voor de zoektocht naar nieuwe terreinen voor (geluidsproducerende) motorcross bij en zal voortaan inzetten op een vraaggerichte benadering waarin de voorstellen die worden gepresenteerd elk op hun verdiensten zullen worden beoordeeld. Dit gaat specifiek over motorcrossterreinen. Of andere lawaaisporten hier ook onder kunnen vallen is me niet helemaal duidelijk. We volgen het verder op en zullen ons bevragen of rallycross ook onder de beslissing van de Vlaamse Regering valt.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.0.72″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid” background_color=”#ffffff”]

Alle kanten uit …

Wat moeten we hieruit besluiten? Dat het moeilijk is om een eenduidig antwoord te verkrijgen en dat de speculaties rondom de Duivelsberg dus nog een tijdje zullen doorgaan. Het kan immers alle kanten uit. Een eenduidige stellingname van de gemeente, provincie en Vlaamse overheid is nodig. Maar wie zal hier zijn nek uitsteken in volle aanloop naar de verkiezingen? De Vlaamse overheid zou naar het Glosso-circuit in Arendonk (in de provincie Antwerpen), hebben verwezen, waar het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan toeliet het terrein uit te breiden.

Voor de Duivelsberg zelf wordt autosport alweer in het “lawaaihoekje” geduwd en is het bang afwachten wat de uiteindelijke beslissing wordt inzake het dossier “Duivelsberg”. Dat het ook anders kan merken we nadat de bestuursploeg van het Glossocircuit te Arendonk na jarenlang zwoegen eindelijk het nieuws mocht brengen dat het circuit opnieuw volledig gebruikt kan worden.

Vanuit het BRCV, het bestuur van het Duivelsbergcircuit, krijgen we alvast mee dat ze pas vanaf 18 maanden voor het verstrijken van de huidige vergunning een nieuwe aanvraag mogen indienen. Hopelijk krijgt deze vraag een positief gevolg en dat hopen allicht alle autosportliefhebbers samen met ons mee.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.0.72″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid” background_color=”#e0cc5e”]

Meer weten?

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]